Biuro Rachunkowe EFEKT - Księgowość Chełmno

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

Usługi księgowe dla firm w formie:

• ksiąg rachunkowych:
•    prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych,
•    obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
•    rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
•    dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie),
•    zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
•    sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.

• podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów:
•    prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem, na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
•    obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
•    rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
•    dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku, oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie),
•    prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych (z ZUS) osób prowadzących działalność,
•    zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.

• ryczałtu ewidencjonowanego:
•    prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych)
•    obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
•    dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie),
•    prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
•    zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

• karty podatkowej


Usługi kadrowe:
• przygotowywanie standardowych umów o pracę z pracownikami
• rejestracja pracowników w ZUS
• prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych
• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Obsługa płacowa:
• naliczanie wynagrodzeń
• przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US
• pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
• sporządzanie deklaracji PFRON
• przygotowywanie list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta
• sporządzanie i składanie w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom

Obsługa ZUS:
• sporządzanie i składanie w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza
• sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych pracowników


Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

• opracowanie zakładowego planu kont,
• opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
• opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
• rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
• rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnętrzno-Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE)
• dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
• sporządzanie sprawozdań statystycznych
• inne.